Leksikologija i frazeologija

Naziv kolegija: Leksikologija i frazeologija ukrajinskoga jezika

Nastavnica: dr. sc. Tetyana Fuderer, doc.

ECTS-bodovi: 2

Jezik: ukrajinski

Trajanje: jedan semestar (V. ili VII. – zimski)

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja

 

Cilj kolegija: upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama leksikologije i frazeologije, produbiti njihovo znanje o leksickom sustavu ukrajinskoga jezika i o bogatom frazeološkom fondu.

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Nakon svladavanja osnovnih jezicnih razina (fonetike, fonologije, morfologije i sintakse), studenti se upoznaju s leksickom i frazeološkom razinom koje ce im omoguciti ne samo bolje razumijevanje razlicitih tekstova, nego i znatno kvalitetnije izražavanje na ukrajinskom jeziku.

 

Korištene metode: Predavanje ukljucuje usmeno izlaganje nastavnika uz korištenje tehnickih pomagala i urucaka te interakciju izmedu nastavnice i studenata.

 

Sadržaj kolegija:

 

1. Leksikologija kao znanost. Predmet leksikologije. Povezanost leksikologije s drugim lingvistickim disciplinama. Rijec. Leksem. Rijecoblik. Rijec kao znak.

 

2. Leksicko znacenje. Struktura leksema. Semem. Semantizacija i desemantizacija. Jednoznacnost i višeznacnost leksema. Preneseno znacenje.

 

3. Struktura leksickog znacenja. Sem. Vrste sema.

 

4. Sustavni odnosi u leksiku. Leksicko-semanticka polja i grupe. Hiponimijski i partitivni odnosi.

 

5. Sinonimija, tipovi sinonimije. Kontrastivni odnosi.

 

6. Homonimija.

 

7. Paronimija.

 

8; 9. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Vlastiti ukrajinski leksik. Posudeni leksik.

 

10. Aktivni i pasivni leksik. Arhajizmi, neologizmi.

 

11. Vlastiti nazivi.

 

12. Termini.

 

13. Ukrajinska frazeologija. Frazem kao lingvisticka jedinica. Klasifikacija frazema (semanticka, genetska, funkcionalna i dr.).

 

14. Frazeološki sinonimi i varijante, antonimija. Frazeologija i paremiologija. Podrijetlo ukrajinskih frazema.

 

15. Ukrajinska leksikografija.

 

Literatura:

 

A. Obvezatna:

 

1. ?????? ?.?., ???????? ?.?., ???????-????????? ?.?. ??????? ?????????? ????: ????????. ?????????. ????????. ???????. ??????????. ????????????. ????????????? / ????. ?????. – ?.: ?? “????????”, 2006. – ?. 195 – 353.

 

2. ???????, ?.?., ???????, ?.?. ??????????? ???????? ??????????? ???? . – ????: «??????», 2007. – 494 ?.

 

B. Dopunska:

 

1. ?????????, ?. ????, ??????, ?????: ????????? ????????????? ??????????? ???? . – ?.: ???????, 2005. – 464 ?.

2. Menac, Antica (2007), Hrvatska frazeologija. – Zagreb: Knjigra.

3. Menac, A., Fink-Arsovski, Ž., Venturin, R. (2003), Hrvatski frazeološki rjecnik . –

Zagreb: Naklada Ljevak .

4. Popovic, M ., Trostinska , R . Još o medujezicnoj homonimiji hrvatsko – ruskoj i hrvatsko – ukrajinskoj . Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. – Zagreb : FF press, 2009. – S. 97–111.

 

C. Rjecnici:

 

1. ??????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ???? / ?????. ? ?????. ???. ?.?. ?????. – ?.; ??????: ??? “?????”, 2001. – 1440 ?.

2. ??????? ????????? ??????????? ???? : ? 2 ?. / ?.?. ???????, ?.?. ??????, ?.?.????????? ?? ??. – ?: ????. ?????, 2001. – ?.1. – 1026 ?.; ?.2. – 953 ?.

3. ??????? ?.?., ??????? ?.?. ?????????????? ??????? ??????????? ???? . – ?.:

??????, 1998. – 224 ?.

???

4. ?????????????? ??????? ??????????? ???? / ?????.: ?.?. ??????????? ?? ??. – ?.: ????. ?????, 1993. – 984 ?.

5. Menac, A., Trostinska, R. (1993) , Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rjecnik . – Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu.

 

Nacin polaganja ispita: pismeno i usmeno.

 

Nacini pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:

Anketa Sveucilišta u Zagrebu i anketa Filozofskog fakulteta.