Povijest i aktivnosti

Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo

(Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizenship)

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

 

Povijest i aktivnosti 

Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo je samofinancirajuća jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svrha mu je promicanje interdisciplinarnih istraživanja i obrazovanja za ljudska prava, demokratsko građanstvo, kulturni pluralizam i mir na svim razinama odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Svoje aktivnosti ostvaruje suradnjom sa srodnim institucijama iz Hrvatske i svijeta, uključujući međunarodne i nevladine organizacije.

Centar je osnovan 2001. godine, nakon što je odluku Vijeća Filozofskog fakulteta potvrdio Senat Sveučilišta u Zagrebu. Započeo je radom 2002. godine kao Focal-Point u projektu “Mreža sveučilišnih centara za ljudska prava u Jugoistočnoj Europi” (HRC-NET in SEE), kojega koordinira Europski obrazovno-istraživački centar za ljudska prava i demokraciju (European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy) iz Graza, a uz potporu Ministarstva vanjskih poslova Republike Austrije i Europske unije.

Prvotna ideja o osnivanju Centra pojavila se u projektu “Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole”, što se od 1997. do 1999. godine provodio pod pokroviteljstvom UNESCO-a, Vlade Kraljevine Nizozemske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO. Dio aktivnosti Centra izravan su nastavak rada na tom projektu.

Program Centra obuhvaća sljedeća područja aktivnosti:

a) Istraživanje (provođenje fundamentalnih, razvojnih i primijenjenih istraživanja u području obrazovanja za ljudska prava, demokratsko građanstvo, kulturni pluralizam, mir i globalnu međuovisnost);

b) Izobrazba (interdisciplinarno pripremanje studenata na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju te stručno usavršavanje učitelja/nastavnika i drugih stručnjaka u obrazovanju za ljudska prava, demokratsko građanstvo i drugim srodnim područjima);

c) Dokumentacijska i informacijska djelatnost (oblikovanje elektroničke baze podataka za potrebe studenata, nastavnika i istraživača koja sadrži tematski referentni materijal i informacije o istraživačkim projektima, obrazovnim programima, međunarodnim dokumentima, primjerima dobre prakse, skupovima i institucijama, odnosno organizacijama u obrazovanju za ljudska prava, demokratsko građanstvo i drugim srodnim područjima);

d) Skupovi stručnjaka i znanstvenika i skupovi (organizacija znanstvenih i stručnih skupova na nacionalnoj i međunarodnoj razini u obrazovanju za ljudska prava, demokratsko građanstvo i drugim srodnim područjima);

e) Međunarodna suradnja i razmjena (poticanje suradnje s istraživačkim i visokoškolskim institucijama iz zemlje i inozemstva, uključujući pojedine stručnjake te međuvladine i nevladine organizacije koje djeluju u području odgoja i obrazovanja za ljudska prava, demokratsko građanstvo i drugim srodnim područjima te osiguranje dvosmjerne razmjene istraživača, nastavnika i studenata);

f) Izdavaštvo (objavljivanje knjiga, izvješća, priručnika, udžbenika i kraćih informativnih materijala, uključujući prijevode, iz područja obrazovanja za ljudska prava, demokratsko građanstvo i drugih srodnih područja, uz korištenje klasičnih i novih medija – video, CD i sl.).

 

History and activities

Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizenship is a self-sustaining unit of the Faculty of Philosophy University of Zagreb. It aims at promoting interdisciplinary research and training in education for human rights, democratic citizenship, cultural pluralism and peace at all levels of Croatian education. The tasks are carried on in co-operation with similar institutions from Croatia and abroad, including intergovernmental and non-governmental organisations.

The Centre was established in 2001 by the Council of the Faculty of Philosophy and approved by the Senate of the University of Zagreb. It became active through a regional project Human Rights Centre Networking in South-East Europe, which was coordinated by the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy from Graz.

The initial idea about the Centre emerged in the Project on Peace and Human Rights for Croatian Primary Schools that was carried on from 1997 to 1999 under the auspices of UNESCO, the Government of the Kingdom of Netherlands, the Government of the Republic of Croatia and the Croatian Commission for UNESCO. Some of the Centre’s activities are directly linked to this project.

The programme of the Centre encompasses the following:

a) Research (promoting fundamental, developmental and applied studies in education for human rights, democratic citizenship, cultural pluralism, peace and global inter-dependence);

b) Education and training (developing an interdisciplinary preparation of students at pre-graduate and post-graduate level and in-service training of teachers and other professionals in education for human rights, democratic citizenship and other related fields);

c) Documentation and information (developing an electronic data basis for students, teachers and researchers that contains thematic reference materials and information on research projects, training programmes, international instruments, examples of good practice, meetings, institutions and organisations in education for human rights, democratic citizenship and other relevant fields);

d) Meetings of experts and scientists (the organisation of expert and scientific meetings at national and international levels on education for human rights, democratic citizenship and other relevant fields);

e) International co-operation and exchange (promoting international co-operation and exchange of students, university teachers and researchers, including international and non-governmental organisations working in education for human rights, democratic citizenship and other relevant fields);

f) Publications (promoting the publication of books, reports, manuals, textbooks and short informative materials, including translations, in education for human rights, democratic citizenship and other relevant fields, through the use of classical and the new media – video, CD etc.).