Follow-up to the Stocktaking Research on Policies for Education for DC in SEE

Follow-up to the Stocktaking Research on Policies for Education fro Democratic Citizenship in Southeast Europe: Country Report: Croatia

Naziv projekta: Nastavak istraživanja politika u obrazovanju za demokratsko građanstvo u Jugoistočnoj Europi: Nacionalno izvješće: Hrvatska // Follow-up to the Stocktaking Research on Policies for Education for Democratic Citizenship in Southeast Europe: Country Report: Croatia

Trajanje projekta // Duration:  2003

Priroda projekta // Nature of the project: znanstveni, regionalni // scientific; regional

Koordinatorica // Coordinator: Prof. Vedrana Spajić-Vrkaš, Ph.D.

Sažetak

Izvješće je nastavak regionalnog projekta Istraživanje o politikama obrazovanja za demokratsko građanstvo i upravljanje različitošću u Jugoistočnoj Europi, koji se u Hrvatskoj provodio pod okriljem Vijeća Europe i Pojačanog Graz-procesa u prvoj polovici 2001. g. (Council of Europe doc. DGIV/EDU/CIT (2001) 45 Croatia). Podaci koji su ovdje izneseni pokrivaju razdoblje od srpnja 2001. do srpnja 2003. g. Zbog nedostatka sredstava i ograničene administrative podrške u fazi sakupljanja podataka, izvješće se oslanja većinom na dva projekta koje je proveo Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao dio regionalnih projekata: Obrazovanje za demokratsko građanstvo: Od politike do učinkovite prakse osiguranjem kvalitete (EDC-QA), kojeg je koordinirao CEPS Ljubljanja, Slovenija; i Istraživanje o mladima, kojeg je koordinirao PRONI Institut, Švedska.

Tekst je podijeljen u 3 cjeline: Promjene obrazovne politike i obrazovanje za demokratsko građanstvo; Popis dokumenata i drugih materijala i Važne organizacije u obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Prvo poglavlje daje kratki pregled promjena obrazovne politike i zakonodavstva u Hrvatskoj u području obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava; provedbe politika i mišljenja praktičara. U drugom poglavlju se nabrajaju europski i nacionalni tekstovi relevantni za obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj. Treće poglavlje sadrži adrese glavnih organizacija (vladinih i nevladinih) i pojedinaca, koji izrađuju i/ili provode obrazovanje za demokratsko građanstvo i srodne programe u Hrvatskoj.

Izvještaj potvrđuje veliku raznolikost pristupa i projekata širom zemlje. To podrazumijeva i velike razlike među školama, od onih koje ostvaruju izuzetne rezultate do onih koje još nisu ni započele mijenjati svoju nastavnu praksu. Autorica ukazuje da sadašnje stanje, obilježeno neprimjerenim zakonima, nerazvijenim smjernicama i neučinkovitim mehanizmima provedbe, traži daleko intenzivnije i usklađene napore svih zainteresiranih kako bi se ostvarili neophodni uvjeti za uspješnu provedbu obrazovanja za demokratsko građanstvo u školama. To podrazumijeva osiguranje veće autonomije škola, reformu nacionalne inspekcijske službe, transparentnost i odgovornost na svim razinama itd. Obrazovanje za demokratsko građanstvo treba uključiti u najvažnije strateške dokumente u području obrazovanja i izraditi indikatore kvalitete kako bi se došlo do pouzdanih kriterija praćenja i vrednovanja. Nadalje, trebalo bi proširiti postojeće uspješne projekte i pokrenuti nove u onim školama koje se još nisu uključile ni u kakve aktivnosti u tom području.

Summary

The report is a follow-up to the regional project Stocktaking Research on Policies for Education for Democratic Citizenship and Management of Diversity in Southeast Europe, carried out in Croatia under the auspices of the Council of Europe and the Enhanced Graz-Process in the first half of 2001 (Council of Europe doc. DGIV/EDU/CIT (2001) 45 Croatia). The data presented here cover the period from July 2001 to July 2003. Due to non-existent resources and a limited administrative support in the phase of data collection, the report relies mostly on two projects implemented by the Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizenship of the Faculty of Philosophy University of Zagreb in the framework of two regional projects: Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice through Quality Assurance (EDC-QA), coordinated by the CEPS Ljubljana, Slovenia, and the Research on Youth, coordinated by the PRONI Institute, Sweden.

The text is organized in 3 chapters: Educational policy change and EDC; List of documents and related materials; and Important organizations in EDC/HRE. Chapter 1 brings the summary of the changes in educational policy and legislation in the country in the field of EDC/HRE between 2001 and 2003; an overview of policy implementation; and the practitioners’ viewpoints. Chapter 2 lists some major European and national texts relevant for the implementation of EDC in Croatia. Chapter 3 is a directory of major stake-holders – organizations (public and non-governmental) and individuals – that design and/or implement EDC and related programmes in Croatia.

The report confirms a great variety of approaches and projects throughout the country. This implies also great differences among schools, since the examples of excellent practice co-exist hand-in-hand with far less successful ones. The authoress indicates that the present state of affairs, characterized by an inadequate legal basis, underdeveloped policy framework and inefficient implementation measures, calls for much more intensive and harmonized efforts of all in order to fulfil necessary preconditions for successful EDC practice in schools, such as greater school autonomy, reform of the national inspectorate, accountability, etc. EDC should find its place in education strategy papers and quality indicators need to be developed in order to enable relevant monitoring and evaluation. In addition, existing successful projects should be expanded and new ones initiated in many schools that have not yet established any programmes in this field.

Materijali s projekta // Project materials: 

Follow-upEDC Stocktaking Follow up Report CRO