Međunarodni standardi i strategije učenja za ljudska prava

Međunarodni standardi i strategije učenja za ljudska prava (Spajić-Vrkaš)

Sažetak

U radu se daje pregled razvoja i primjene međunarodnih i regionalnih standarda i strategija u području obrazovanju za ljudska prava. Pokazuje se da je promicanje obrazovanja za ljudska prava jedna od najvažnijih obveza međunarodne zajednice, nacionalnih vlada, civilnog društva i građana te da je ta obveza stara više od pola stoljeća i da izvire iz teksta Opće deklaracije o ljudskim pravima u kojemu stoji ne samo da je obrazovanje jedno od općih, neotuđivih i nedjeljivih ljudskih prava nego i da je ono sredstvo za ostvarenje drugih prava, zbog čega treba pridonijeti, između ostaloga, punom razvoju ljudske osobe i međukulturnom razumijevanju. Usprkos tome, kako analiza primjene međunarodnih i regionalnih standarda pokazuje, ta se obveza do početka devedesetih godina 20. stoljeća, kad se okolnosti mijenjaju ponajviše pod pritiskom organizacija civilnog društva, rijetko poštivala zbog niza međusobno isprepletenih uzroka. Među njima, autorica posebnu pozornost posvećuje elistističkoj tradiciji u razvoju i primjeni međunarodnog sustava zaštite ljudskih prava koja se oslanja na uske specijalističke i administrativne krugove te zaključuje da je neučinkovitost međunarodnih instrumenata zaštite vjerojatno posljedica nedostatnog poznavanja općih standarda ljudskih prava od strane samih građana. Naime, puna primjena standarda ne ovisi samo o obuhvatnosti i jasnoći međunarodnih instrumenata, niti samo o domaćoj pravnoj zaštiti, ili pak o ekspertnim znanjima nekih posebnih grupa stručnjaka i vladinih tijela, nego ponajviše i presudno o tome da li, koliko i kako te standarde razumije svaki pojedini građanin. Nažalost, usprkos naglog porasta inicijativa i programa u tom području, zbog nejasnoća koncepcijske naravi, nepostojanja barem temeljnih indikatora kvalitete, kroničnog zapostavljanja potrebe za evaluacijom rezultata, kao i zbog nepostojanja sustavnih analiza i komparacija u tom području, malo se sa sigurnošću može reći o stvarnoj učinkovitosti obrazovanja za ljudska prava.

Download pdf.:Međunarodni standardi i strategije učenja za ljp