Živjeti i učiti prava – Odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja

ZivjetiIUcitiPrava

Živjeti i učiti prava – Odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja (Maleš; Milanović; Stričević)

Zagreb, 2003

Sažetak

Knjiga Živjeti i učiti prava predstavlja priručnik namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima koji rade s djecom u predškolskim ustanovama odnosno svima onima koji žele unaprijediti svoj rad s djecom do polaska u školu.

Poticaj za nastanak ovog priručnika bili su seminari koje je organizirao Zavod za unapređivanje školstva Ministarstva prosvjete i športa RH,  u suradnji s Nacionalnim odborom za obrazovanje o ljudskim pravima i Međunarodnom udrugom za odgoj i obrazovanje za ljudska prava iz SAD, u cilju stručne izobrazbe djelatnika u predškolskim ustanovama u području ljudskih prava odnosno njihova upoznavanja s Nacionalnim programom odgoja i obrazovanja za ljudska prava. U koncipiranju dijela Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava  koji se odnosi na djecu do polaska u školi, te izradi programa seminara polazilo se od Konvencije o pravima djeteta. Stoga je i pri izradi ovog priručnika Konvencija uzeta kao polazište. Grupu koja je sudjelovala u realizaciji seminara i čiji se prilozi mogu naći u ovom priručniku su: D. Maleš, M. Markočić, R. Miljević-Riđički, M. Milanović, I. Stričević, M. Uzelac i V. Spajić-Vrkaš.

Priručnik je koncepcijski podijeljen u četiri glavne cjeline.

U prvom se dijelu čitatelji upoznaju s ljudskim pravima kao odrednicom kvalitete života svakog pojedinca u zajednici. Opisuju se temeljni međunarodni instrumenti kojima se reguliraju prava djeteta, ističe se doprinos Konvencije o pravima djeteta te daje skraćena verzija Konvencije. Pišući o obitelji kao prvoj školi demokracije autori se osvrću na pravo djeteta na obitelj i prava roditelja te na potrebu uspostavljanja demokratskih odnosa u obitelji. Na kraju ovog dijela daje se prikaz prava djeteta u sustavu predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj – od zakonske regulative, pedagoškog standarda i programa do osnovnih uvjeta za ostvarivanje prava djeteta u sustavu predškolskog odgoja.

U drugom je dijelu naglasak na odgoju i obrazovanju za ljudska prava, te predstavljanju koncepcije Nacionalnog programa odgoja za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja – ciljevi i zadatci, područja i zadaće, strategije i načela rada.

Treći dio problematizira pitanje ljudskih prava i prava djeteta u dječjem vrtiću, mjestu gdje dijete treba živjeti i učiti svoja prava. Razmatranje kvalitete vrtićkog okruženja sa stajališta uživanja i zaštite prava djeteta polazi od osvrta na djetetove osnovne potrebe. U poglavlju koje se odnosi na institucionalni kontekst  problematiziraju  se radne uloge i ozračje kao glavna obilježja cjelokupnog vrtićkog konteksta. U ovom dijelu priručnika čitatelj može naći opis niza tema i aktivnosti u poučavanju djece o pravima i djelovanju za prava djeteta – od promicanja i zaštite osobnog dostojanstva i jednakosti, preko prava i odgovornosti, prava preživljavanja, razvojnih prava, prava sudjelovanja do zaštitnih prava.

Četvrti dio se odnosi na stručno usavršavanje djelatnika u području prava djeteta. Ovaj je dio namijenjen svima onima koji rade na obrazovanju osoblja u dječjim vrtićima, jer donosi čitav niz radionica i primjera za rad s odgojiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima.

Na kraju priručnika nalazi se cjeloviti tekst Konvencije o pravima djeteta.

 

Living and Learning the Rights: Education for Human Rights in the System of Preschool Education  (Maleš, Milanović and Stričević)

Zagreb, 2003

Summary

The purpose of the manual Living and learning the rights is to serve as a pedagogical tool and a resource to preschool teachers and other professionals who work with children in preschool institutions, as well as to parents who wish to assist their children in learning the issues of human rights, equality and justice before they enter school.

The incentive for development of the manual came from the seminars organised by the Institute for the Development of Education of the Croatian Ministry of Education and Sport in cooperation with the National Human Rights Education Committee and the Human Rights Education Associates from the US. The main purpose of the manual was to be a comprehensive resource for training in human rights of preschool teachers and other professionals working in preschool institutions in Croatia in the framework of the National Human Rights Education Programme. The basis for the development of the manual, as well as for teacher training in the implementation of the National Human Rights Education Programme was the Convention on the Rights of the Child. The manual consists of the contributions of experts who participated in teacher training seminars as well as of originally written texts. The main authors are D. Males, M. Milanovic, and I. Stricevic, while the co-authors are M. Markocic, R. Miljevic-Ricicki, M. Uzelac and V. Spajic-Vrkas.

The content of the manual is divided into four chapters.

In the first chapter the teachers are introduced into human rights as indicators of the quality of life of each individual in the community. Basic international instruments on children’s rights are presented with emphasis on the Convention on the Rights of the Child. Writing on the family as the first school of democracy, the authors refer to the rights of the child in the family and to parents’ rights, underlining the importance of democratic relations in the family. At the end of the chapter there is a review of children’s rights in preschool education system in Croatia, including the legal framework, educational standards and programmes, and basic preconditions for the realization of children’s rights in the system.

In the second part the stress is on human rights education and on the presentation of the National Human Rights Education Programme in the system of preschool education. The text focuses on aims, objectives, broad areas of content, principles and strategies of work.

The third part focuses on the issue of human rights and rights of the child in a preschool institution, the place where children should live and learn their rights. The framework of discussion on quality of preschool environment from the perspective of enjoyment and protection of the rights of the child is organised around children’s needs. The section devoted to institutional context is focused on working roles and climate as major determinants of overall preschool context. This chapter deals with numerous topics and contains activities in teaching children about rights and acting for their protection and promotion – from personal dignity and equality to rights and responsibilities, survival rights, development rights, participation rights and protection rights.

The fourth part relates to in-service teacher training in children’s rights. This part is intended primarily for professionals working in education of preschool educators, as it contains a number of workshop materials and examples helpful for work with educators, professional assistants and parents.

At the end of the manual there is full text of the Convention on the Rights of the Child.

Download pdf.Živjeti i učiti prava