Međunarodni adresar

 

MAdresar_naslovna

Međunarodni adresar (ed. Vidačak, Spajić-Vrkaš)

Zagreb, 2000

Sažetak 

Međunarodni adresar ustanova i organizacija u obrazovanju za ljudska prava i demokraciju priređen je u projektu Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole, koji se u Hrvatskoj vodio od 1997. do 1999. godine temeljem ugovora između UNESCO-a, Vlade Kraljevine Nizozemske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO. Glavni cilj projekta bio je utvrđivanje teorijskog okvira za oblikovanje programa i izrada materijala u odgoju i obrazovanju za ljudska prava. Adresar sadrži opise više od 200 ustanova i organizacija iz 59 zemalja svijeta, uključujući Hrvatsku te više od 200 međunarodnih nevladinih i međuvladinih organizacija i institucija, koje se bave promicanjem, zaštitom i obrazovanjem u području ljudskih prava, mira, demokracije, građanskog društva, interkulturalnog i/ili globalnog razumijevanja i sl. Veći dio podataka prikupljen je upitnikom što je tijekom 1997. i 1998. bio upućen na više stotina adresa u svijetu, ali su korišteni i dostupni izvori međunarodnih organizacija, osobito UNESCO-a i Vijeća Europe. Osim adrese, emaila i stranice na Internetu, opis svake ustanove ili organizacije sadrži sljedeće podatke: godina osnivanja i ciljevi ; djelatnosti ili programi ; ciljne grupe kojima su namijenjeni aktivnosti ili programi te publikacije i periodika.

 

Education for Human Rights and Democracy: International Directory (eds.  Vidačak, Spajić-Vrkaš and Božić)

Zagreb, 2000

 Summary

The International Directory describes more than 200 national NGOs from 53 countries and an equal number of international nongovernmental and intergovernmental organizations active in promotion, protection and education for human rights, peace and democracy. Data on organizations have been collected in 1997-98 via questionnaire sent to several hundred addresses all over the world. Description of each organization contains data on the year of establishment; objectives; types of activities or programmes; target groups; publications and periodicals.

Download pdf.: Međunarodni adresar